தேவன் சதாகாலமும் உங்களோடிருப்பார்

தேவன் சதாகாலமும் உங்களோடிருப்பார்

Watch Video

உங்கள் வழிகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவியுங்கள். அவர் உங்களிடமாய் வருவார். இயேசு உங்களோடு இருக்கும்போது ஒன்றுங்குறைவுபடாது. அவர் உங்கள் பாத்திரம் நிரம்பி வழியும்படி செய்வார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இதைக் குறித்து இன்னும் அதிகமாக அறிந்துகொள்ளுங்கள்.