கர்த்தர் உன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார்!

கர்த்தர் உன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார்!

Watch Video

The Lord who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. The Lord will make the nations see your righteousness and all the kings, your glory. Tune in to today's word to claim this promise.