உங்கள் போராட்டத்தில் வெளிப்படும் தேவ பெலன்

உங்கள் போராட்டத்தில் வெளிப்படும் தேவ பெலன்

Watch Video

நீங்கள் முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவராயிருக்கிறீர்கள். புரண்டு வருகிற தண்ணீருக்கு மேலாக தேவன் உங்களை தூக்கியெடுத்து, அதன்மீது ஜெயமாய் நடக்கும்படி செய்வார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.