மெதுவாய் நடத்தும் நல்ல மேய்ப்பன்

மெதுவாய் நடத்தும் நல்ல மேய்ப்பன்

Watch Video

உங்கள் இருதயத்தை ஆண்டவர் இயேசுவிடமாய் திருப்புங்கள்! அவர் வந்து உங்களை மீட்பார். அவர் தமது புயத்தில் உங்களைச் சுமந்து, மெதுவாய் நடத்துவார். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒன்றும் குறைவுபடாது. இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.