கர்த்தரை நேசிப்போர்க்கு விஷேசித்த ஆசீர்வாதங்கள்

கர்த்தரை நேசிப்போர்க்கு விஷேசித்த ஆசீர்வாதங்கள்

Watch Video

God has the best in store for those who desire the Lord. He will grant grand blessings to everyone who desires God more than anything. Know more of this truth by tuning in to today's message.