உங்களைக் குறித்த தேவ திட்டம்

உங்களைக் குறித்த தேவ திட்டம்

Watch Video

ஆண்டவர் செய்ய நினைத்திருக்கிறவை ஒன்றும் தடைபடாது. அவர் தம்முடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து மேலும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.