இம்மானுவேல் தேவன் நம்மோடிருக்கிறார்

இம்மானுவேல் தேவன் நம்மோடிருக்கிறார்

Watch Video

இரட்சகர் வந்திருக்கிறார்! அவர் இம்மானுவேலாக நம்மோடிருந்து,நமக்கு எதிரான எல்லா சூழ்நிலையிலிருந்தும் நம்மை விடுவித்து, நம்மை சந்தோஷத்தினால் நிரப்புகிறார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து  இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.