தம் ஊழியர்களை ஆசீர்வதிப்பதே தேவனுக்குப் பிரியம்

தம் ஊழியர்களை ஆசீர்வதிப்பதே தேவனுக்குப் பிரியம்

Watch Video

 தேவனுடைய ஊழியக்காரராக இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றிலும் குறைவுபடமாட்டீர்கள். அதிகமதிகமாய் உங்களை விருத்தியடையச் செய்து, அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக விளங்கப்பண்ணுவதன் மூலம் தேவன் வித்தியாசத்தை காட்டுவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.