கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்துக் கொள்ளப்படும்

கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்துக் கொள்ளப்படும்

Watch Video

இவ்வுலகில் நாம் அனுபவித்து மகிழும்படி எல்லா காரியங்களும் இயேசுவின் மூலமாக அருளப்படுகிறது. நன்றியோடு கொண்டாடும்படியான தருணமாக இயேசுவின் பிறப்பு விளங்குகிறது. இன்றைய செய்தியின் மூலம் இதைக் குறித்து மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.