கர்த்தருடைய நினைவுகள் உயர்ந்தவை

கர்த்தருடைய நினைவுகள் உயர்ந்தவை

Watch Video

பெரிய அளவில் சாதிக்க முடியாது என்று நீங்கள் நினைக்கலாம்; ஆனால், தேவன், நீங்கள் நினைக்கும் அளவையும் கடந்து செல்ல உதவுவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.