நன்மையினால் உங்கள் வாயைத் திருப்தியாக்குவார்

நன்மையினால் உங்கள் வாயைத் திருப்தியாக்குவார்

Watch Video

தேவனுடைய நன்மையை பேசும்படி உங்கள் வார்த்தைகள் அவரால் பரிசுத்தம்பண்ணப்படுகின்றன. வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வரும் வார்த்தைகளைப் பேசுங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.