சந்தேகங்களை மிதித்துப்போடுவீர்கள்

சந்தேகங்களை மிதித்துப்போடுவீர்கள்

Watch Video

மலைகளை நொறுக்கக்கூடியதும், குன்றுகளைப் பதருக்கு ஒப்பாக்கக்கூடியதுமான புதுப்பெலனை ஆண்டவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.