நித்திய ஆசீர்வாதம்

நித்திய ஆசீர்வாதம்

Watch Video

நீங்கள் தயவின்மேல் தயவை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். நீங்கள் எதைச் செய்தாலும் அதில் ஆண்டவரின் தயவு விளங்கும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.