உங்கள் கண்கள் இயேசுவையே நோக்கட்டும்

உங்கள் கண்கள் இயேசுவையே நோக்கட்டும்

Watch Video

 உங்கள் கண்கள் இயேசுவையே நோக்கிக்கொண்டிருக்கட்டும்; அப்போது நீங்கள் இலக்கை நோக்கித் தொடருவீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.