உங்களுக்கான தேவ சித்தத்தின்படி செய்யுங்கள்

உங்களுக்கான தேவ சித்தத்தின்படி செய்யுங்கள்

Watch Video

Jesus sacrificed Himself on the cross by emptying Himself completely of all His power and all that He had so that you may enjoy everything to the full. Claim this blessing from today's message.