உங்கள் காத்திருக்குதலுக்கு தேவன் நியாயஞ்செய்வார்

உங்கள் காத்திருக்குதலுக்கு தேவன் நியாயஞ்செய்வார்

Watch Video

 உங்கள் ஜெபங்களை தேவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்போது, மற்றவர்கள் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை என்பதை காண்பார்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.