தெய்வீக பிரசன்னம்

தெய்வீக பிரசன்னம்

Watch Video

பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டால் மட்டுமே ஆண்டவரால் வழிநடத்தப்படவும் அவரது சந்தோஷத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளவும் முடியும். பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது, அவர் உங்களை சகல சத்தியத்திற்குள்ளும், ஜெயத்திற்குள்ளும் நடத்திச் செல்வார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியைப் பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.