கபடற்றவர்களை காக்கிறவர்

கபடற்றவர்களை காக்கிறவர்

Watch Video

The Lord is always there to protect you, the simple-hearted. He will keep His angels charge over you. Nothing can stand against you. Tune in to today's message and be blessed.