"கர்த்தருடைய பிரியம் உங்கள் மேல் இருக்கிறது "

Watch Video

நீங்கள் தேவனுக்கு அருமையானவர்கள். கண்மணிபோல அவர் உங்களை காத்துக்கொள்கிறார். உங்கள் விரோதிகளை அவர் பார்த்துக்கொள்வார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.