உங்கள் இரட்சிப்பு சமீபித்திருக்கிறது

உங்கள் இரட்சிப்பு சமீபித்திருக்கிறது

Watch Video

 கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு மறுரூபமாக்கப்படுங்கள். எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மேற்கொள்ளும் வல்லமையை அவரே உங்களுக்குத் தந்து, உங்களை முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவராக மாற்றுவார். தேவனுடைய கரம் உங்களை நிலைநிறுத்தும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.