இழப்பிற்கு பின்பும் வாழ்க்கை உண்டு

இழப்பிற்கு பின்பும் வாழ்க்கை உண்டு

Watch Video

தேவன் உங்களுக்கு துணைசெய்கிறவர். வாழ்வில் நீங்கள் இழந்த மகிழ்ச்சியை அவர் திரும்ப அளித்து, அவரது வெளிச்சம் உங்கள்மேல் பிரகாசிக்கும்படி செய்வார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.