தேவன் உங்களை கனப்படுத்துவார்

தேவன் உங்களை கனப்படுத்துவார்

Watch Video

தமக்கு முன்பாக பரிசுத்தமும் நீதியுமாக விளங்கும்படி ஆண்டவரே உங்களை பெலப்படுத்துவார். உங்கள் வாழ்க்கை மறுரூபமாக்கப்படுவதால், தேவனிடமிருந்து உங்களுக்கு கனமும் ஆசீர்வாதங்களும் வரும். நீங்கள் தேவனின் நன்மையை அனுபவிப்பீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.