அதிகமான கிருபை

அதிகமான கிருபை

Watch Video

தேவ கரம் இன்று உங்கள்மேல் வருகிறது. உங்களை அடிமைப்படுத்தியிருக்கும் எல்லாவற்றையும் தேவ கிருபையினால் மேற்கொள்ளுங்கள். இன்றைய செய்தியை பார்த்து மேலும் அறிந்துகொண்டு ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள்.