தேவன் சீக்கிரத்திலே நியாயஞ்செய்வார்

தேவன் சீக்கிரத்திலே நியாயஞ்செய்வார்

Watch Video

கர்த்தர் இனிமேலும் மவுனமாயிருக்கமாட்டார். உங்களுக்கு அநியாயஞ்செய்தவர்களுக்கு முன்பாக உங்களை நீதியில் அவர் உயர்த்துவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.