பயத்தின் நடுவில் விசுவாசம்

பயத்தின் நடுவில் விசுவாசம்

Watch Video

தேவனால் எல்லாவற்றையும் கணப்பொழுதில் செய்ய முடியும். அவரையே நம்பி அமர்ந்திருங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.