தேவன் தரும் நன்மை

தேவன் தரும் நன்மை

Watch Video

உங்கள் தகப்பனாகிய தேவன், உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா நன்மையான ஈவுகளும் பூரணமாக கிடைக்கும்படி செய்வார். நீங்கள் பரலோக சந்தோஷத்துடன் அவற்றை அனுபவிப்பீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.