தேவனுடைய உச்சிதமான ஈவுகள்

தேவனுடைய உச்சிதமான ஈவுகள்

Watch Video

நீங்கள் தேவன்மேல் முழு மனதுடன் நம்பிக்கை வைக்கும்போது அவர் உச்சிதமான ஆசீர்வாதங்களை உங்களுக்குத் தந்தருளுவார். இன்றைய செய்தியின் மூலம் அதிகமாய் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.