கையின் கிரியைகளில் ஆசீர்வாதம்

கையின் கிரியைகளில் ஆசீர்வாதம்

Watch Video

உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி தேவன் உங்களோடிருக்கிறார். நீங்கள் அவருக்கென ஜீவிக்க தொடங்கும்போது, எல்லா ஆசீர்வாதமும் செழிப்பும் வெற்றியும் அவருடைய அளவின்படியே உங்கள் வாழ்வில் வந்து சேரும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.