ஆவியால் நிறைந்த ஜெபம் என்னும் தூபவர்க்கம்

ஆவியால் நிறைந்த ஜெபம் என்னும் தூபவர்க்கம்

Watch Video

உங்கள் ஜெபங்கள் ஆண்டவருடைய சித்தத்திற்கு இசைந்தவையாய், அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமையை கொண்டு வருகின்றவையாய், அவருக்கு உகந்த தூபவர்க்கமாக எழும்பட்டும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.