உத்தம ஊழியர்களுக்கான உயர்வு

உத்தம ஊழியர்களுக்கான உயர்வு

Watch Video

Be faithful in seeking God. Be faithful in your work. You will be placed by the Lord at the top. Claim this promise by tuning into today's message.