சொன்னதை செய்யும் தேவன்

சொன்னதை செய்யும் தேவன்

Watch Video

தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறும். அவருடைய வேளையில் அவை நிறைவேறும். அதுவரைக்கும் பொறுமையோடு காத்திருங்கள். இந்தச் செய்தியை கேட்டு, இன்றைக்கான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.