உங்களில் இருப்பவர் பெரியவர்

உங்களில் இருப்பவர் பெரியவர்

Watch Video

The power of the evil one cannot affect you, a child of God for the Lord who is in your life is greater than the one who is in the world. Learn more of this truth from today's message.