உங்கள் முயற்சிகள் வாய்க்கும்

உங்கள் முயற்சிகள் வாய்க்கும்

Watch Video

தேவ தயவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும்போது, உங்கள் கரங்களின் கிரியைகளை அவர் உறுதிப்படுத்துவார். நீங்கள் செய்யும் எல்லா காரியங்களும் வாய்க்கும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.