உங்களுக்காக வழக்காடும் தேவன்

உங்களுக்காக வழக்காடும் தேவன்

Watch Video

தேவனுடைய வார்த்தையை கவனித்து, அவரது போதனைகளைக் கைக்கொள்வது நமக்கு திடமான அஸ்திபாரமாக அமையும்.  இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.