தேவன் அருளும் உச்சிதமான ஈவுகள்

தேவன் அருளும் உச்சிதமான ஈவுகள்

Watch Video

ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு நாம் கீழ்ப்படிவோம். அவருக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்துவோம். அவரை நம் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு, பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக ஆண்டவரின் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வோம். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.