துதியின் வல்லமை

துதியின் வல்லமை

Watch Video

நீங்கள் சத்தத்தை உயர்த்தி கர்த்தரை துதிக்கும்போது வாழ்வில் விடுதலையையும் நல்ல திருப்பத்தையும் காண்பீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.