சந்தோஷத்திற்காக காத்திருக்கிறீர்களோ?

சந்தோஷத்திற்காக காத்திருக்கிறீர்களோ?

Watch Video

தேவன், நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கவேண்டும் என்று விரும்பியே உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். போராட்டம் சிறிதோ, பெரிதோ எப்படியிருந்தாலும், அவர் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் இரட்டிப்பாய் திரும்ப கொடுப்பார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.